ISO minősítések

Minőségpolitika - A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület alapszabályban meghatározott céljai:

Keretbe foglalja a Magyar Köztársaságban és a Európai Unióban az infokommunikációval kapcsolatos valamennyi kezdeményezést és fejlesztést, valamint a rádiós segélyhívó és információs rendszereket; segítve az innovációt, a fenntartható fejlődést, ápolva a rádió-telefónia tradícióit – mindezt az egyesületi élet jogi, társadalmi keretei között. A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület elkötelezett az információs és hírközlési társadalom kiépítésében és ezért mindent megtesz a technológiai újítások széleskörű nyilvánosságra hozatalában. Óvja és félti a természetes és épített környezetet, mindennek védelmében használja a legmodernebb technológiákat, a műholdas helyzetmeghatározás (GNSS) és a térinformatika (GIS) segítségét, különösen a víziközlekedés, a katasztrófavédelmi alkalmazások körében. Az Egyesület pályázatai, projektjei révén is segíti az európai integrációt és kohéziót, a regionalitás, a partnerség és a transzperencia elveinek jegyében. Fejleszti, ápolja az európai, nemzetközi kapcsolatokat, bemutatva a magyar innovációt. Kiemelten közhasznú tevékenységet folytat, melynek során a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szellemében cselekszik. Állami és társadalmi szervezetekre támaszkodva építi és működteti a segélyhívó rendszereket, elősegítve ezzel az élet- és vagyonbiztonság megóvását. A katasztrófák, más veszélyhelyzetek elhárítása és megelőzése során – az érintett, mentési munkálatokat közvetlenül végzőkkel szorosan együttműködve – a védekezés és elhárítás technikai feltételeinek biztosításában vesz részt. Tagszervezetein keresztül elősegíti a digitális rádiórendszerek bevezetését, oktatását és széleskörű felhasználását. A szakhatóság elvi és gyakorlati irányító munkájának figyelembevételével és annak elősegítésével képviseli tagjai véleményét, védi érdekeit. Az alapszabályban meghatározott célok elérése és magas minőségi színvonalú megvalósítása érdekében egyesületünk bevezette és működteti az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszert. A rendszeresen fejlesztett, bővített információs és segélyhívó rendszereink segítségével kívánjuk a naprakész, megbízható információkat eljuttatni partnereink számára. Az Egyesület elnöksége elkötelezett a célok állandóan magas színvonalú megvalósítása mellett. Fontosnak tartjuk, hogy az Egyesület minden munkatársa sajátjának érezze fenti céljainkat és elérésükért minden tőle telhetőt megtegyen.

Budapest, 2009. január 23.

Dobai Sándor
elnök

Információbiztonsági politika

A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület vezetősége információbiztonság iránti elkötelezettsége érvényre-juttatása érdekében az alábbi alapelveket határozza meg: Az RSOE információbiztonsági rendszerének célja, hogy az egyesület szervezeti-, ügyfél-, partner adatok, illetve az ezekkel kapcsolatos személyes adatok bizalmasságát, sértetlenségét megvédjük. Kifejezett szándékunk érdekkörünkben kezelt információ megfelelő szintű védelme, mely túlmutat iparágunk elfogadott normáin. Ügyfeleink, partnereink adatainak biztonságát kiemelt feladatunknak tekintjük. Az RSOE a szabályozási céljait és intézkedéseit olyan módon állítja fel, amely megfelel az MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabvány követelményeinek és ajánlásainak. Az RSOE teljes körű információs vagyonleltárt készít és tart fenn. A vagyonleltár minden elemére kockázatelemzést hajtunk végre, amely figyelembe veszi az összes lehetséges veszélyforrást. A kockázatelemzést rendszeres időközönként – legalább évente - megismételjük annak érdekében, hogy iparágunk folyamatosan változó kereteit figyelembe vehessük. Az RSOE biztonsági szabályzatai olyan alapelvek, szabványok és az egyesületünk számára speciális fontosságú megfelelési követelmények alapján készült, és működteti az információbiztonsági rendszerét, amely magába foglalja:

  • a megfelelést a jogszabályi, szabályozási és szerződési követelményeknek;
  • a biztonság képzési, oktatási és tudatossági követelményeit;
  • a működési folytonosság irányítását;
  • az információbiztonsági szabályzatok megsértésének következményeit.

Az RSOE az információbiztonsági irányítási felelősségi köreit oly módon határozza meg, amely elegendő humán erőforrást biztosít az információbiztonság magas szinten tartásához. Az RSOE elnöksége biztosítja a megfelelő kockázatkezelési környezetet, amelyben az információbiztonsági rendszer működtetése és karbantartása történik. A fenti célok elérése érdekében bevezettük és alkalmazzuk az MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabványt. A szabvány tartalmával összhangban megfogalmaztuk az alkalmazhatósági nyilatkozatot, melyet az egyesületünk tevékenységének, munkafolyamatainak és szervezeti struktúrájának megfelelően határoztunk meg. A szolgáltatási folyamatainkat az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelően alakítottuk ki, és információbiztonsági elemekkel egészítettük ki. A szabályozási rendszerünk kiterjed a rendszer hatókörébe munkafolyamatokkal kapcsolatos veszélyekre, valamint az információbiztonság szempontjából befolyással bíró infrastruktúrára, a személyzeti vonatkozásokra, hozzáférésekre, külső és belső kommunikációs folyamatokra, hozzáférések ellenőrzésére valamint az információs rendszerek beszerzése, fejlesztése, karbantartása. Az RSOE alkalmazza és betartja az információbiztonsággal, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkori hatósági előírásokat, a szerződéseinkben vállalt adatvédelmi kötelezettségeket, folyamatosan követjük a szakismeretek bővülését. Ezeknek és a technológiai változásoknak megfelelően napra készen tartjuk a rendszert, ehhez rendszeres belső és külső felülvizsgálatokat végzünk. Egyesületünk elnöksége elkötelezett e feladatok végrehajtását illetően és biztosítja az ehhez szükséges erőforrásokat. Az RSOE információbiztonsági rendszer kidolgozásával, működtetésével és folyamatos fejlesztésével törekszik a vevői igények lehető legmagasabb szintű kielégítésére.

Budapest, 2010. szeptember 1.

Dobai Sándor
elnök

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

1089 Budapest, Elnök utca 1. +36 1 303 0168 +36 1 477 0549 info@rsoe.hu